*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

نقش والدين دريادگيري کودکانجام جم = شنبه 15 ديماه 86

به گفته محققان کشور روماني ، چگونگي نگهداري از نوزادان و حفظ امنيت و آرامش آنها در اين دوره سني ، نقش موثري در افزايش بهره هوشي آنها دارد که اين تاثير مي تواند توجيه کننده عقب ماندگي ذهني و برخورداري از هوش نسبي در کودکان باشد. بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که گروهي از کودکان که پيش از سن 2 سالگي از پرورشگاه ها به فرزندخواندگي پذيرفته شده اند، بيشترين پيشرفت ذهني را داشته اند که اين موضوع مي تواند نشان دهنده حساس بودن دوره سني پيش از 2 سالگي در توانايي هاي ذهني کودکان باشد. هرچه ورود کودکان به دنياي عاطفي سالم در سنين کمتري اتفاق افتد، مي توانيم شاهد رشد ذهني مناسب تري در آنها باشيم.

آنچه در ميان مطالعات انجام شده حائزاهميت است ، اين است که مواظبت از کودکان از سوي فرد مشخص مانند پدر يا مادر سبب افزايش مهارت ها و يادگيري آنها مي شود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان