ورزش كارمندان

آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت

شماره 1/32/8164 /32 مورخ 27/5/77 مصوب شوراي عالي ورزش كاركنان دولت

ماده 12ـ زمان انجام فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت خارج از ساعات اداري است. در موقع لزوم و حسب نظر مدير بلافصل، استفاده از ماموريت اداري براي شركت درتمرينات يا مسابقات ورزشي حداكثر تا 4 ساعت در هفته مجاز است ان زمان حسب نظر بالاترين مقام دستگاه تا 4 ساعت ديگر قابل تمديد است.

چارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه فرهنگ ورزش و همگاني كردن فعاليتهاي ورزشي

در اجراي ماده 1 آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت موضوع تصويب نامه شماره ت18327ه / 61056 مورخ 4/5/ 75 هيئت وزيران، بمنظور سياستگزاري و برنامه ريزي در امر توسعه فرهنگ ورزش و همسو نمودن اين سياستها با اهداف كلان ورزش در سطح كشور چارچوب اين سياستها در جلسه مورخ 3/5/77 شوراي عالي ورزش كاركنان دولت به شرح زير به تصويب رسيد:

2- فراگيران:

1-2- كاركنان دولت اعم از شاغلين و بازنشستگان (خانمهاي كارمند و مديران در اولويت مي باشند)

- خانمهاي خانه دار همسر كاركنان دولتي

- فرزندان كاركنان دولت بويژه دختران (فرزنداني كه پدر و مادر هر دو شاغل هستند در اولويت قرار دارند)

2-2- عموم مردم بويژه بانوان

3- عرصه عمل:

1-3- اجراي ورزشهاي عمومي شامل دو و ميداني، كوه پيمايي، راهپيمايي، آمادگي جسماني، ورزشهاي سوئدي، فوتبال سالني، واليبال و ورزشهاي بومي در وقت اداري با هماهنگي كميته هاي ورزشي دستگاهها و اختصاص بودجه از طريق موسسات مذبور ميسر مي باشد.


>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان