ترويج تغذيه با شير مادر

شماره نامه : 64602

تاريخ: 10/5/86

"بسمه تعالي"

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 61049/635 مورخ 25/4/1386 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

محمود احمدي نژاد

رئيس جمهور

(تاريخ اجراء اين بخشنامه از تاريخ 28/4/1386 مي باشد)


>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان