*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

رنگين كمان منتظر نمى ماند


ايران = يك شنبه 18 آذرماه 1386

جينا بارت‎/ ترجمه: زهرا رضايى

كار مى تواند منتظر بماند تا شما رنگين كمان را به كودكتان نشان بدهيد، اما رنگين كمان نمى تواند منتظر بماند تا شما كارتان را تمام كنيد.

پاتريشيا كلافورد

خيلى عجله داشتم. بهترين لباسم را پوشيده بودم تا در آن جلسه شركت كنم. دختر چهار ساله ام، گيليان، داشت توى هال جست و خيز مى كرد و زير لب ترانه كودكانه زيبايى را مى خواند.

ديرم شده بود، اما صداى ظريفى از درون وجودم گفت «صبر كن!»

و من صبر كردم و مشغول تماشاى او شدم. بعد دستم را دراز كردم و دست او را گرفتم و هر دو شروع كرديم به جست وخيز. دراين موقع، پسر هفت ساله ام هم آمد و دست ديگرم را گرفت و سه تايى، پرسروصداترين نمايش دنيا را باهم اجرا كرديم و حسابى خنديديم. وقتى از نفس افتاديم ، نگاهى به ساعت ديوارى انداختم. حسابى دير شده بود، اما ابداً برايم مهم نبود. هردو را بوسيدم و گفتم «تا برمى گردم بچه هاى خوبى باشين و مامان بزرگ رو اذيت نكنين.»

آنها شادمانه و با شتاب از پله ها بالا رفتند. صداى خنده شان از پشت ديوار اتاقشان بيرون مى آمد. مى خواستم در را باز كنم و بروم كه صداى دخترم را شنيدم كه به پسرم مى گفت: «كيت لين!مامان بهترين مامان دنياست.مگه نه »

خشكم زد. چشم هايم را بستم و ديدم يك عمر دويده ام و تمام ديوارهاى دفتر كارم پرشده از تقديرنامه و لوح، ولى هرگز در عمرم جايزه اى به شيرينى اين جمله دخترم نگرفته ام.

توقع ندارم دخترم در ۱۴ سالگى هم اين حرف را بزند، ولى وقتى ۴۰ ساله بشود و بالاى قبرم بيايد، حتماً اين جمله چهارسالگى اش را آنجا خواهد گفت و حتماً به اندازه امروز، شادخواهد شد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان