*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

زنان در تهران شهردار ناحيه مي‌شوند 

سه شنبه 3 تيرماه 87

امسال براي نخستين بار از زنان در پست‌هاي مديريتي در سطح شهرداران نواحي استفاده خواهد شد.

با حاكميت رويكردهاي فرهنگي واجتماعي در اداره شهر، شهرداري تهران طرح توانمند‌سازي‌ زنان را در ابعاد درون سازماني وبرون سازماني دردستوركارخود قرارداده است.

زهرا مشير، مديركل اداره جديد التاسيس امور بانوان شهرداري تهران در مصاحبه با همشهري دراين باره از افزايش ۱۰ درصدي ارتقاي شغلي زنان در پست‌هاي مديريتي خبر داد و گفت: اين رويكرد جديد از هر گونه اهداف سياسي، تبليغاتي يا ابزاري عاري است.

وي اظهارداشت: اين ارتقاي شغلي درميان بانوان تنها متكي برتوانمندي آنها خواهد بود.

تداوم غلبه نگاه جنسيتي دراحرازپست‌هاي مديريتي، برخورداري ازحداكثرتوانايي‌ها ملاك انتخاب قرارمي گيرد.

مانعي بر سر پيشرفت

مشير از اين امر به‌عنوان مانع جدي بر سر راه پيشرفت بانوان در جامعه ياد كرده و با ذكر اين نكته كه تصميم‌گيرنده اصلي درمورد انتصاب زنان درپست‌هاي مديريتي نيست، سعي كرد به اختياركم اداره كل تحت امرش را دراين باره اشاره كرده باشد.

وي معتقد است شهر تهران با تفكر مردانه، توسط مردان وبراي مردان ساخته شده است به همين دليل نيازهاي زنان در آن ناديده گرفته شده است.

مشير عدم طراحي فضاهاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي زنان را ازجمله اين كمبود‌ها اعلام كرد و افزود: درتمام شهرهاي پيشرفته دنيا نقش طراحي شهري با در نظرگرفتن نيازهاي جنسيتي زنان و مردان درهويت بخشي به شهر و تقويت روحيه تعلق خاطرمردم به محل سكونتشان يك بحث علمي وتخصصي است.

مديركل دفتر امور بانوان شهرداري تهران دراين باره خاطرنشان كرد: سال گذشته پس ازانجام يك نظرسنجي سراسري اززنان شهر تهران به نتيجه رسيديم كه نخستين خواسته بانوان تهراني برخورداري از مكان‌هاي ورزشي و تفريحي بود.

به همين دليل از سال گذشته كارساخت ده‌ها ورزشگاه زنانه تحت عنوان الزهرا درمناطق مختلف شهر به اتمام رسيد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان