*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

مديركل امور فنى و مستمرى هاى سازمان تأمين اجتماعى خبر داد


 

ايران = دوشنبه دوازدهم آذرماه 1386

پرداخت ماهانه كمك هزينه عائله مندى به مستمرى بگيران

كمك هزينه هاى عائله مندى مستمرى بگيران تأمين اجتماعى از اول دى ماه سال جارى به صورت ماهانه پرداخت مى شود.

رضا معينى مديركل امور فنى و مستمرى هاى سازمان تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: براساس بخشنامه صادره از سوى حوزه فنى و درآمد اين سازمان، همه واحدهاى اجرايى تأمين اجتماعى مكلفند كمك هزينه هاى عائله مندى مربوط به دوره سه ماهه مهر تا آذرماه سال جارى مستمرى بگيران را به همراه مستمرى دى ماه آنان پرداخت كنند.

وى درباره ميزان عائله مندى مستمرى بگيران افزود: هر مستمرى بگير رقم ثابتى در حدود ۱۲ هزار و ۷۱۲ تومان حق عائله مندى مى گيرد و براساس سوابق نيز به هر يك بين سه تا ۹ هزار تومان اضافه مى شود. همچنين مبلغ چهار هزار و ۵۴۲ تومان نيز به عنوان كمك هزينه اولاد به مستمرى بگير تعلق مى گيرد كه اين رقم تا سه فرزند قابل افزايش است.

به گفته معينى كمك هزينه همسران متكفل فرزند نيز شش هزار و ۳۵۶ تومان است كه پيش از اين هر شش ماه يك بار، مجموع كمك هزينه هاى مذكور به وسيله سازمان تأمين اجتماعى به مستمرى بگيرانى كه داراى همسران متكفل فرزند و اولاد بودند پرداخت مى شد.

مديركل امور فنى و مستمرى هاى سازمان تأمين اجتماعى اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات بهتر به مستمرى بگيران براساس بخشنامه جديد از دى ماه سال جارى اين كمك هزينه ها همراه با حقوق به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

وى گفت : در حال حاضر نزديك به يك ميليون و ۳۰۰ هزار مستمرى بگير زير پوشش سازمان تأمين اجتماعى قرار دارد .

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان