*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

اينترنت ، هم خوب ، هم بدايران = شنبه 24 فروردين 87

 

اگرچه آغاز كار اينترنت به سال هاى ۱۹۶۰ برمى گردد، ولى شهرت و موفقيت اينترنت از سال ۱۹۹۴ گسترش يافت. امروزه ميليون ها نفر در سراسر جهان روزانه از اينترنت استفاده مى كنند تا احتياجات خود از قبيل سرگرمى، تجارت، يادگيرى، تحقيقات و ارتباط با ديگران را برطرف كنند. اين در حالى است كه نيازى نيست تا يك نابغه رايانه باشيد تا از اينترنت استفاده كنيد بلكه با داشتن يك مهارت مقدماتى در مورد رايانه و راه اندازى آن مى توانيد از اينترنت استفاده كنيد. اين مهارت به سن و جنس هم ارتباطى ندارد و از سه - چهار سالگى تا ۱۰۰ سالگى و بيشتر را شامل مى شود. تأثير و پيامدهاى مثبت و منفى اينترنت به عنوان يك پديده نو در اجتماعات انسانى در حال گسترش است. هر روز از سوى صاحب نظران و رسانه ها نقش مثبت اينترنت در توسعه اقتصادى و نقش منفى آن در توسعه فرهنگى برجسته سازى و براى بهبود آثار مثبت و كاهش پيامدهاى منفى اينترنت، نظرات و پيشنهادات فراوانى ارائه مى شود. در سطح كلان اينترنت در بعد اقتصادى، تجارت الكترونيك، در بعد سياسى، كاهش اقتدار دولت ها، در بعد اجتماعى، كاهش هزينه هاى حمل و نقل و در بعد فرهنگى تسلط زبان انگليسى و ارتقا سطح فرهنگ هايى خاص را در پى داشته است. همچنين نقش اينترنت بر امنيت ملى جوامع در سطح كلان بر روند ارتباطى سازمان ها با مشتريان و بر روابط خانوادگى به طور مؤثر در حال توسعه است. با اين حال اينترنت در خانواده هاى مختلف كاركردهاى مختلفى از جمله احياكنندگى، بهبودبخشى، تخريبى و نابودكنندگى داشته است.

اينترنت و گفت وگوهاى خانوادگى

بدون شك از اوايل قرن بيستم با توسعه رسانه هاى جمعى، ميزان ارتباطات ميان فردى كاهش يافته است. در سازمان ها، در اجتماعات فاميلى و در خانواده ها، افراد كمتر گفت وگو مى كنند، يا اين كه تمايل به گفت وگو در بين انسان ها كم شده است. اينترنت نقش گفت وگو را كم رنگ تر كرده و زنگ خطرات جدى را براى ارتباطات انسانى به صدا درآورده است. اين روزها در برخى جوامع هر يك از اعضاى خانواده وقتى از محل كار به كانون گرم خانواده برمى گردند به اتاق خود رفته و سرگرم كار با رايانه خود و اينترنت مى شوند. حتى چاى، شام و صبحانه خود را روى ميز رايانه مى خورند. كاهش يا به مفهومى ديگر نبود گفت وگوهاى خانوادگى به طور حتم پس از مدتى ميزان شناخت افراد خانواده را از يكديگر و ميزان اعتماد اعضاى خانواده به يكديگر را كم مى كند و اين نتايجى منفى را در پى خواهد داشت. از طرفى اين فعاليت اعضاى خانواده پس از مدتى به گوشه گيرى بخصوص نوجوانان مى انجامد و رغبت به زندگى اجتماعى و تعامل خانوادگى را كاهش مى دهد.

اينترنت و موضوع اخلاق

يكى از مسائل مطرح شده از سوى مخالفان اينترنت، توسعه تصاوير خلاف عفت عمومى يا حداقل امكان دسترسى آسان و فورى به اين تصاوير است. از طرفى اينترنت اين فرصت را مهيا كرده است كه افراد به راحتى «حق مؤلفان» را زير پا بگذارند و آشكارا از سايت ها و وبلاگ هاى ديگران دزدى كنند كه توسعه آن مى تواند روحيه تجاوز به حقوق ديگران را افزايش دهد.

اعتياد اينترنتى

يكى از تبعات كار با اينترنت، جاذبه و گرايش مستمر به سير و گردش در آن از سوى استفاده كنندگان از آن است كه پس از مدتى افراد را به شدت به خود وابسته مى كند تا حدى كه براى برخى افراد، اعتياد اينترنتى مى آورد و زندگى بدون آن براى آنان غيرممكن مى شود. لذا افراد بايد حد و مرز استفاده از اينترنت را مشخص كنند. والدين در اين زمينه مسئوليتى جدى براى تعيين زمان و مدت استفاده فرزندان به عهده دارند.

احتياط اينترنتى

خانواده ها همچنين بايد فرزندان خود را از اين موضوع آگاه كنند كه اسرار، محتوا و تصاوير شخصى خانواده، مختص خانواده است و مصرف عمومى ندارد. فرزندان بايد آگاه شوند كه تمامى محتوا و مطالب اينترنت قابل اعتماد نيست و مورد استفاده عمومى ندارد. فرزندان بايد بياموزند كه حريم شخصى و حريم خانوادگى حرمت دارد و خودگشودگى غيرمحتاطانه مى تواند لطماتى جدى به زندگى خانوادگى بزند. همچنين ورود به سايت هاى ناشناخته امكان ويروسى شدن نرم افزارهاى رايانه يا حتى صدمه خوردن سخت افزارها و زيان اقتصادى را نيز در پى دارد. با برشمردن برخى از مسائل مرتبط با خانواده ها و اينترنت، گام اول، آگاهى والدين از چگونگى استفاده ازاطلاعات اينترنت است و اين آگاهى روند بهره مندى از اينترنت را بهبود خواهد بخشيد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان