*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

افزايش حق عائله مندي بازنشستگان به سال آينده موکول شدجام جم = شنبه 8 ديماه 86

رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي گفت: افزايش حق عائله مندي بازنشستگان تامين اجتماعي در سال جاري امکان پذير نيست و به سال آينده موکول مي شود.

علي اکبر خبازها افزود: با توجه به اين که اعتباري براي افزايش حق عائله مندي بازنشستگان پيش بيني نشده است ، بنابراين امکان افزايش آن تا پايان سال امکان پذير نخواهد بود و اين مساله به سال آينده موکول مي شود.

وي تصريح کرد: با توجه به اين که در پايان سال هستيم و بودجه ها نيز رو به اتمام است ، بنابراين امکان تامين اعتبار براي طرح هايي خاص از جمله افزايش حق عائله مندي وجود ندارد و تمامي مطالبات را بايد سال آينده پيگيري کرد.

رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با ميزان حق عائله مندي بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: حق عائله مندي بازنشستگان به صورت پلکاني و بر اساس سوابق پرداخت حق بيمه ، محاسبه و پرداخت مي شود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان