بخشنامه مهد كودك

كليه شركتهاي برق منطقه اي، سازمانهاي توسعه برق ايران، انرژي هاي نو ( سانا )، بهره وري انرژي ( سابا )

موضوع : كمك هزينه مهد كودك

با سلام،

به پيوست بخشنامه شماره 100/50/51833 مورخ 9/3/83 مقام عالي وزارت ارسال مي شود . مقتضي است دستور فرمائيد با رعايت ضوابط اجرايي بودجه و با توجه به شرايط و اعتبارات موجود در آن شركت درصدي از متوسط تعرفه هاي سازمان بهزيستي در استان ( استانهاي ) حوزه فعاليت آن شركت بعنوان كمك هزينه مهد كودك پس از تصويب هيات مديره به كاركنان خانم شاغل تمام وقت ( براي حداكثر دو فرزند با سن بين 4 ماهگي تا 6 سالگي تمام به شرط آنكه اين فرزندان از جمله سه فرزند اول خانواده باشند ) پرداخت گردد .

محمد احمديان

مدير عامل

متن پيوست

بخشنامه : به كليه شركتهاي تابعه و دانشكده صنعت آب و برق

موضوع : كمك هزينه مهد كودك

حسب اختيارات حاصل از مصوبه 4/6/76 مجمع عمومي نمايندگان سهام دولت و با توجه به بند 3 ضوابط اجرائي بودجه سال 1376 كل كشور، اجازه داده ميشود از 1/10/76 بخشي از هزينه مهد كودك فرزندان خانمهاي شاغل تا سقف و با شرايط زير پرداخت گردد :

شرايط : خانمهاي شاغل تمام وقت براي حداكثر دو فرزند با سن 4 ماهگي تا 6 سال تمام بشرط آنكه اين فرزندان از جمله سه فرزند اول خانواده باشند مي‎توانند از تسهيلات موضوع اين بخشنامه استفاده كنند.

ميزان كمك هزينه: سقف كمك هزينه قابل پرداخت در سالجاري به ازاء هر فرزند براي تهران ماهانه 72000 و براي ساير مناطق ماهانه 56000 ريال مي‎باشد. اين سقف براي سال 1377 به ميزان 5/12 درصد و براي سالهاي بعد به نسبت افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان دولت افزايش مي‎يابد.

نحوه پرداخت: در قبال ارائه مدارك كافي دال بر ثبت نامه فرزندان همكاران واجد شرايط در مهد كودك، معادل شهريه مربوطه تا سقف فوق‎الذكر در وجه آنان و يا مهد كودك ذيربط قابل پرداخت است. هر گونه كمك مالي ديگر به مهد كودك ممنوع مي‎باشد.

با تصويب مجامع عمومي ذيربط تسهيلات مشابهي حداكثر تا سقف تسهيلات موضوع اين بخشنامه، براي كاركنان شركتهاي وابسته‎اي كه وظايف اصلي صنعت آب و برق را عهده دار هستند. (حسب مورد آب و فاضلاب استاني، مديريت توليد برق، مديريت توزيع نيروي برق و بهره‎برداري از شبكه‎هاي آبياري و زهكشي) قابل برقراري مي‎باشد.

با صدور اين بخشنامه، مصوبات قبلي در زمينه كمك هزينه مهد كودك فرزندان كاركنان (بخشنامه‎هاي شماره 810/7061 مورخ 1/5/74 و شماره 810/63043 مورخ 9/3/73 و شماره 810/25848 مورخ 13/12/1371 لغو مي‎گردد.

حبيب ا... بيطرف

وزير نيرو


>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان