*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

آموزش مهارت هاى زندگى به كاركنان دولتايران = پنجشنبه 6 ديماه 86

معاون آموزش مركز امور زنان و خانواده

رياست جمهورى در گفت و گو با «ايران»خبر داد :

حميده امينى فرد: براساس مصوبه هيأت وزيران اجراى طرح ملى آموزش مهارت هاى زندگى براى همه شاغلان دستگاه هاى اجرايى و كارخانجات الزامى است.

معاون آموزش مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب مى گويد: «اين طرح هم اينك در برخى از دستگاه هاى دولتى به اجرا درآمده و جزو آموزش هاى ضمن خدمت كاركنان است.»

زهرا سجادى مى افزايد: «همه سازمان هاى دولتى و غيردولتى مى توانند براى تأمين منابع مالى خود يك درصد از كل اعتبارات سازمانى را براى آموزش كاركنان هزينه كنند.»

وى با بيان اين كه تاكنون ۵۰ هزار نفر از كاركنان دولت در اين طرح شركت كرده اند، تصريح مى كند: «مركز امور زنان براى سازمان هاى ذى ربط، كتاب هاى طرح آموزش مهارت هاى زندگى را ارسال كرده است تا آنان دوره هاى مهارت آموزى را براى كاركنان خود برگزار كنند.» سجادى درباره حضور كارگران شاغل در اين طرح مى گويد: «براساس موافقتنامه وزارت صنايع و معادن، بيش از ۱۲۰ هزار نفر از كارگران شاغل در كارخانجات نيز مشمول اين طرح مى شوند.»

معاون آموزش مركز امور زنان و خانواده ادامه مى دهد: «اين طرح سراسرى است و در حال حاضر در بسيارى از استان هاى كشور اجرا مى شود.»

وى با بيان اين كه يكى از راه هاى دستيابى به استحكام خانواده برگزارى آموزش هاى مبتنى بر مسائل و توصيه هاى اخلاقى و دينى است، مى گويد: «ارائه آموزش خانواده شاغلان دستگاه هاى دولتى اعم از زن و مرد از سوى مركز امور زنان طراحى شده است كه اين آموزش ها در وهله اول براى كارمندان جامعه كه به اقتضاى شغل خود با افراد زيادى سر و كار دارند، در دو فاز در سال جارى و ارديبهشت سال ۸۷ برگزار مى شود.»

سجادى اضافه مى كند: «اصول تغذيه و بهداشت خانواده، نقش تعليمى و تربيتى والدين در توسعه سرمايه انسانى، مهارت مديريت اقتصادى خانواده و مناسبات حاكم بر آن، فلسفه حجاب و پيامدهاى اجتماعى آن و شيوه هاى ارتباط سالم و موفق زوجين و تربيت دينى فرزندان، عنوان دوره هاى آموزشى اين طرح است.»

آموزش مهارت هاى زندگى به همه كارمندان و كارگران از سال آينده

در حال حاضر در بيشتر كارخانجات كشور خانه بهداشت سلامت ايجاد شده است. اما جاى خالى خانه بهداشت روان با توجه به نوع مشاغل سخت كارگران به خوبى احساس مى شود.

مديركل دفتر پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى با اعلام اين مطلب به «ايران» مى گويد: «هم اكنون طرح آموزش مهارت هاى زندگى به كارگران و كارمندان با همكارى دفتر اموراجتماعى وزارت كار در ميان كارمندان و كارگران ۱۶ استان كشور به صورت آزمايشى اجرا مى شود و از سال آينده همه كارمندان سازمان ها و كارگران كارخانجات و بخش صنعت و معدن به صورت رسمى زيرپوشش اين طرح قرار مى گيرند. به همين منظور نيز به زودى با وزارت خانه هاى كار و رفاه اجتماعى تفاهمنامه اى به امضا مى رسد.»

حبيب الله فريد ادامه مى دهد: «براساس اين تفاهمنامه دفتر پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى موظف است با تشكيل كارگاه هايى، نيروهاى متخصص و حرفه اى را براى آموزش مهارت هاى زندگى در سازمان هاى دولتى و غيردولتى آموزش دهد، اخيراً نيز سازمان بهزيستى كارگاهى با هدف آموزش مهارت هاى زندگى به مديران و مربيان مهدهاى كودك برگزاركرده است.»

وى با بيان اين كه متولى سازماندهى «آموزش مهارت هاى زندگى در محيط كار» وزارت كار و امور اجتماعى است، مى گويد: «سازمان بهزيستى آمادگى دارد كلاس هاى مهارت آموزى را براى سازمان هاى مختلف به صورت جداگانه برگزاركند.»

يك هزار مربى آموزش ديده در سراسر كشور وجود دارد كه اسامى آنان به تفكيك تخصص در هر استان موجود است، همچنين علاوه بر آن، در اين باره ظرفيت سازى شده است.»

وى با بيان اين كه تدوين محتوا، اجرا و نظارت صحيح بر طرح جزو وظايف سازمان بهزيستى است، مى گويد: «براساس ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده است تا طرح جامع كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى را تدوين كند كه در آن «طرح آموزش مهارت هاى زندگى به خوبى ديده شده است.»

فريد با اشاره به اين كه تاكنون ۸۰درصد كار تدوين طرح جامع آسيب هاى اجتماعى انجام شده است، مى افزايد: «در قالب اين طرح، چهار برنامه ملى در سطوح مختلف پيشگيرى به اجرا درمى آيد كه «آموزش مهارت هاى زندگى در محيط كار» برنامه سطح اول طرح جامع پيشگيرى از آسيب ها است.»

وى تصريح مى كند: «هم اكنون طرح جامع آموزش مهارت هاى زندگى براى بزرگسالان كم سواد در چندين استان كشور به اجرا درمى آيد كه متناسب با سطح سواد آنها كتاب هايى درنظر گرفته شده كه در آينده اى نزديك متن آن نيز نهايى مى شود.»

مديركل دفتر پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى با اشاره به محتواى اين طرح مى گويد: «اين طرح به صورت كارگروهى و از طريق بازى هاى استاندارد آموزش انجام مى شود.»

وى از اجراى گسترده طرح «آموزش مهارت هاى زندگى ويژه بزرگسالان با تأكيد بر محيط كار» به صورت رسمى در آينده اى نزديك خبر مى دهد و مى گويد: «سازمان بهزيستى هم اكنون در حال بررسى كيفى و محتوايى اين طرح براى اجراى رسمى آن در سراسر كشور است.»

وى به آموزش مهارت هاى زندگى ميان دانش آموزان و دانشجويان اشاره مى كند و مى گويد: «آموزش مهارت هاى زندگى به صورت دهگانه براى گروه هاى سنى مختلف با سرفصل هاى يكسان با محتواى متفاوت آموزش داده مى شود كه با توجه به نوع مخاطب بر برخى سرفصل ها تأكيد بيشترى شده است ، براى مثال در آموزش ترك اعتياد بحث خودآگاهى پررنگ تر مطرح مى شود.»

فريد با بيان اين كه هم اكنون سازمان بهزيستى براى دوره هاى پيش دبستانى، دبستان و راهنمايى ، كتاب هاى راهنماى مربى و كار دانش آموز با تأكيد بر « آموزش

مهارت هاى زندگى » تأليف كرده است، اضافه مى كند: «در سال گذشته بيش از ۹۰۰هزار دانش آموز و امسال نيز در برخى استان ها همه كودكان پيش دبستانى زير پوشش اين طرح قرار گرفتند و پيش بينى مى شود در سال آينده به بيش از يك ميليون و ۵۰۰هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلى آموزش مهارت هاى زندگى داده شود.»

وى با اشاره به اين كه بهترين زمان براى فراگيرى مهارت هاى زندگى سنين ۶ تا ۱۶ سال است، مى گويد: «براساس نيازسنجى آموزشى در چند دانشگاه كشور به اين نتيجه رسيديم كه اغلب دانشجويان با كمبود جدى آموزش مهارت هاى زندگى در دوره دبستان مواجهند و اغلب در سازگارى با محيط جديد دچار مشكل مى شوند.»

* آموزش مهارت هاى زندگى در واحدهاى درسى دانشگاهى

طرح آموزش مهارت هاى زندگى به دانشجويان ۵ سال پيش به صورت آزمايشى در سراسر كشور انجام شد، در حال حاضر نيز براساس انعقاد تفاهمنامه اى ميان سازمان بهزيستى و وزارت علوم همه مسئولان مشاوره دانشگاه ها و اعضاى هيأت علمى كه تخصص مشاوره دارند موظف به شركت در كارگاه هاى آموزش مهارت هاى زندگى براى تدريس اين مهارت ها به دانشجويان هستند.

فريد در اين باره مى گويد: «هم اكنون در برخى دانشگاه هاى كشور از جمله تهران، الزهرا، اميركبير و فردوسى مشهد، كتاب مهارت هاى زندگى ويژه دانشجويان تدريس مى شود و حتى بيشتر دانشگاه هاى هيأت امنايى اين مهارت را به صورت دو يا سه واحد اختيارى جزو كتاب هاى درسى قرار داده اند، دانشگاه تهران نيز درصدد است تا از ترم آينده به همه دانشجويان جديدالورود كتاب مهارت هاى زندگى را آموزش دهد.»

وى اضافه مى كند:«در سال ۸۵ بيش از ۵۰هزار نفر از دانشجويان زيرپوشش طرح آموزش مهارت هاى زندگى قرار گرفتند و پيش بينى مى شود تا پايان امسال نيز اين تعداد به بيش از ۱۰۰هزارنفر برسد، البته اين ميزان در مقايسه با تعداد كل دانشجويان سراسر كشور بسيار اندك است كه افزايش اين ميزان به همكارى وزارت علوم بستگى دارد.»

* ضرورت آموزش مهارت هاى زندگى با رويكرد دينى و اسلامى

«به نظر مى رسد برخى طرح هاى غيربومى در استان هاى مختلف از طريق برخى دستگاه ها و سازمان ها در حال اجرا است كه اگر هماهنگ نشوند و بدون برنامه ريزى هدايت شده ادامه يابند در درازمدت براى خانواده ها مشكل ساز مى شوند.»

عضو شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان با اعلام اين مطلب مى گويد: «از جمله اين مباحث، آموزش مهارت هاى زندگى با رويكرد غربى است كه در حال حاضر در برخى نقاط كشور آموزش داده مى شود و بايد بر روى آن، كار كارشناسى دقيق انجام و متون موجود در اين باره بررسى شود، زيرا در غير اين صورت حاوى انحرافات جدى خواهد بود.»

زهرا آيت اللهى به آموزش مبارزه با موادمخدر در انعقاد قراردادهاى بين المللى اشاره و اضافه مى كند: «در برخى از اين آموزش ها، مطالب مطرح شده در جزوه مهارت هاى زندگى، چندان ربطى به مبارزه عليه اعتياد ندارد و اشكال اساسى اين است كه نگرش ها برخاسته از نگرش هاى اسلامى نيست.»

وى با بيان اين كه آموزش مهارت خوب زندگى كردن ادعاى اديان است، مى گويد: «هدف اديان، تربيت انسان خلاق است اما در برخى از اين آموزش ها، خلأهايى موجود است كه اگر با نگرش هاى اسلامى تلفيق نشود، مشكل ساز خواهد بود زيرا در آموزش هاى اسلامى ضمن تقويت اعتماد به نفس در افراد به او مهارت تعبد هم داده مى شود.»

آيت اللهى ادامه مى دهد: «اگر مهارت «نه» گفتن ياد مى د هيم بايد مهارت قانون پذيرى را هم بياموزيم، در آموزش مهارت زندگى تأكيد بر ايستادن در مقابل مسائل مختلف و «نه» گفتن است، اما من بايد بر چه مبنايى «نه» بگويم، در آموزش هاى به سبك غربى، اصل بر اين است كه خودم چه مى خواهم و چه مى گويم، نه اين كه خدا چه مى خواهد.»

وى با تأكيد بر اين كه در آموزه هاى دينى سطح اعتماد به نفس با اعتقاد به توكل بالا مى رود، مى گويد: «آموزش هاى دينى، به فرد اين پيام را مى دهد كه با عزم و اراده محكم جلو برود و بداند چون در راه رسيدن به مقصود، موانعى وجود دارد بايد براساس شناخت خود راه را شناسايى و بقيه كار را هم به خدا توكل كند.» عضو شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، آموزش ارتقاى بينش افراد و خانواده ها براى تحكيم بنيان خانواده را با اهميت مى داند و مى گويد: «آموزش به قشرهاى مختلف جامعه اعم از كارگران، زنان خانه دار، كاركنان دولت و آموزش از طريق انجمن اوليا و مربيان به والدين در مدارس، راهكارهاى مناسبى براى بسترسازى فرهنگى است و برنامه ريزى در زمينه آموزش هاى حضورى، مجازى و غيرحضورى و تأليف و تدوين كتب با محتواى دينى ضرورى است.»

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان