*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

از سوي مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه در گفت و گو با "ايران" اعلام شد
ايران = سه شنبه - 8 آبانماه

جزئيات آئين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت

همايون بهزادى فر مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب درباره مفاد اين آئين نامه گفت: كاركنان رسمى، پيمانى و قراردادى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى در صورت دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول مى توانند در مهلت پيش بينى شده در قانون با ارائه درخواست كتبى مبنى بر بازنشستگى پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع خود با استفاده از حداكثر ۵ سال سنوات ارفاقى تا سقف ۳۰ سال بازنشسته شوند. وى افزود: همچنين بانوان شاغل به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سنوات خدمت قابل قبول نيز مى توانند با ارائه درخواست كتبى و موافقت دستگاه متبوع خود با استفاده از حداكثر ۵ سال سنوات ارفاقى بازنشسته شوند.

مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه اظهار داشت: منظور از سنوات خدمت قابل قبول سنواتى است كه براساس قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگى جزو سنوات خدمت، ملاك محاسبه قرار مى گيرد. بهزادى فر تصريح كرد: درخواست كتبى مستخدمين متقاضى واجد شرايط در كارگروهى كه به منظور حذف تشريفات زايد و تسريع در روند تصميم گيرى و فراهم كردن زمينه جامع موضوع با تركيب اعضايى همچون معاون ادارى و مالى، مديركل امور ادارى، مديركل واحد محل خدمت، نماينده وزير يا رئيس دستگاه تشكيل مى شود، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

وى گفت: كارگروه موظف است حداكثر در مدت۱۰ روز نظر خود را مبنى بر موافقت يا مخالفت با درخواست بازنشستگى متقاضيان اعلام كند. بهزادى فر افزود: پاداش پايان خدمت مشمولان اين آئين نامه با رعايت مفاد قانون پرداخت، قانون پاداش پايان خدمت و بخشى از هزينه هاى ضرورى به كاركنان دولت مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدى آن و با احتساب سنوات ارفاقى به وسيله دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت خواهد شد. مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه اظهار داشت: موافقت با بازنشستگى پيش از موعد متقاضيان منوط به وجود اعتبار لازم براى پرداخت حقوق بازنشستگى و نيز كسور بازنشستگى و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقى و همچنين پاداش پايان خدمت آنان خواهد بود.

بهزادى فر تصريح كرد: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى مكلفند ميزان اعتبار لازم براى پرداخت حقوق بازنشستگى و نيز كسور بازنشستگى و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقى مستخدمينى كه امسال بازنشسته مى شوند را محاسبه و به وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كنند. همچنين وزارت مذكور نيز موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاه ها كسر و به حساب صندوق هاى بازنشستگى ذيربط واريز كند. وى گفت: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى مكلفند در هنگام تقديم بودجه سالانه پيشنهادى براى سال هاى ۸۷ به بعد منابع مالى لازم براى بازنشستگى پيش از موعد كاركنان واجد شرايط خود را با هماهنگى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى به منظور پيش بينى در قوانين بودجه سنواتى كل كشور ذيل رديف بودجه اى خود به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى اعلام كنند.

وى افزود: از سال ۱۳۸۷ تا حداكثر ۵ سال پس از مهلت اجراى قانون، اعتبار سالانه لازم براى پرداخت حقوق بازنشستگى و نيز كسور بازنشستگى و يا حق بيمه سهم مستخدم وكارفرما نسبت به سنوات ارفاقى، با لحاظ كردن ميزان افزايش سالانه آن دسته از مستخدمينى كه تا سال گذشته بازنشسته شده اند يا در همان سال بازنشسته مى شوند به وسيله دستگاه مربوط در بودجه خود پيش بينى خواهند كرد. بهزادى فر اظهار داشت: كاركنانى كه با استفاده از سنوات ارفاقى بازنشسته مى شوند پس از بازنشستگى از امتيازاتى كه در ساير قوانين و مقررات براى كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مى شود بهره مند خواهند شد. مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه تأكيد كرد: شركت هاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى مى توانند كاركنان واجد شرايط را از محل منابع مالى خود و براساس مفاد اين آئين نامه بازنشسته كنند.

بهزادى فر درباره وضعيت كاركنان قراردادى در اين آئين نامه گفت: مستخدمين موقت شركت هاى دولتى، مؤسسات و نهادهاى غيردولتى، آن دسته از مستخدمين متناظر كاركنان پيمانى شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى داراى مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده اند و كاركنانى كه براساس تصويب هيأت وزيران به صورت خريد خدمت با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاه هاى مشمول اين قانون اشتغال دارند به عنوان كاركنان قراردادى در آئين نامه شناخته مى شوند. وى افزود: كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاه هاى فوق براى استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگى پيش از موعد در حكم مستخدم رسمى هستند. بهزادى فر اظهار داشت: ذكر قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت مصوب شهريورماه سال ۸۶ در حكم برقرارى حقوق بازنشستگى كاركنانى كه در اجراى قانون مزبور بازنشسته خواهند شد به عنوان مستند بازنشستگى ضرورى است. وى تصريح كرد: تغيير مستند بازنشستگى كاركنانى كه به استناد ساير قوانين و مقررات بازنشسته شده يا خواهند شد ممنوع است. مديركل تلفيق بودجه وزارت رفاه گفت: دستگاه هاى مشمول موظفند فهرست كاركنان برخوردار از مزاياى بازنشستگى پيش از موعد را با قيد مشخصات استخدامى هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقى متعلقه و پاداش پايان خدمت پرداختى به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رياست جمهورى و وزارت رفاه در فواصل ۶ ماهه ارسال كنند.

بهزادى فر افزود: وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نيز موظف است هر ساله گزارش اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت را به هيأت وزيران ارائه كند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان