*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

افزايش بازدهى با گسترش روابط انسانىايران = پنجشنبه 23 اسفند 86

مديريت حرفه پربارى براى فرد و جامعه است. هرگاه انسانها براى فعاليت به منظور دستيابى به هدفى مشترك به روشى سازمان يافته با هم پيوند مى خورند، مديريت نقشى اساسى ايفا مى كند. در هر كارى بدون مديريت صحيح توفيق چندانى به دست نمى آيد.

ارتقاى پايگاه مديريت نه تنها براى فرد موفقيت مالى به ارمغان مى آورد، بلكه احساس موفقيتى در او ايجاد مى كند كه در بسيارى از مشاغل ديگر امكانپذير نيست. اما مهارت در مديريت آسان به دست نمى آيد. اين مهارت نياز به مطالعه اساسى دارد و از طريق تجربه فزونى مى يابد. مديران بدون داشتن فهم صحيح از دانش مديريت و مشقات آن، در دستيابى به توفيق شانسى ندارند. در كشور ما توجه به مسئله مديريت آموزشى تقريباً از سى سال پيش و ابتدا از طريق ارائه دروس و سپس ايجاد رشته هاى تحصيلى دانشگاهى در اين زمينه آغاز شد.

حضرت على (ع) مى فرمايد: «پرچم مديريت و فرماندهى را به دوش نمى كشد مگر كسى كه صاحب بصيرت و آگاه به مواضع و مسائل حق باشد.»

يك مدير علاوه بر دانايى و توانايى در زمينه هاى فنى و انسانى در كار خود بايد داراى مهارت ادراكى باشد و دستيابى به چنين مهارتى مستلزم آموزش، تجربه و تفكر است.

دكتر هاشم ركاوندى در مقاله اى به نام سلسله جهت هايى در رهبرى و مديريت مى نويسد: «عالى ترين و مهمترين خصلت يك انسان در روابط اجتماعى و يك مدير در روابط سازمانى داشتن شرح صدر است. بدين معنا كسى وسيع الصدر يا مشروح الصدر است كه در برابر نعمت ها و موفقيت هاى زندگى دچار غرور و سركشى نمى شود و در برابر سختى هاى زندگى عنان صبر و استقامت را از دست نمى دهد. درواقع نشانه و نتيجه صدر، تواضع است.»

مدير فاقد شرح صدر محيط سازمان را به محيط بى اعتمادى، تحقير و درگيرى تبديل كرده و روابط اجتماعى و انسانى را درآن به فساد مى كشاند و چاپلوسى را رواج مى دهد و آزردگى و پژمردگى را به جاى نشاط كار و تلاش مى كشاند و سازمان را به سوى ازهم گسيختگى سوق مى دهد.

* روابط انسانى در مديريت

مفهوم روابط انسانى به بهبود سلوك و رفتار متقابل افراد در موقعيت هاى مختلف و مكانها و شرايط متفاوت اطلاق شده است و بسيارى از دانشمندان، برقرارى روابط انسانى را مهمترين عامل موفقيت مديران دانسته اند. اثر و ارزش برقرارى روابط انسانى آنقدر زياد است كه خداوند متعال يكى از علت هاى پيروزى پيامبر اسلام (ص) را داشتن اخلاق خوش و رفتار مناسب اعلام مى كند و مى فرمايد: «پس با رحمت خداوند با ايشان (مردم) نرمى كردى و اگر بدخوى و سخت دل بودى، هر آينه از اطرافت پراكنده مى شدند. پس در گذر از ايشان و براى آنها آمرزش بخواه و با آنها در كارها مشورت كن و چون تصميم گرفتى به خدا توكل كن. به درستى كه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد.»

* مدير و روابط انسانى

همه افراد سازمانى در هر پست و جايگاهى كه قرار دارند در زمينه ايجاد روابط انسانى مطلوب در سازمان مسئول هستند و مدير يك اداره، بايد از يك طرف مواظب روابط انسانى خويش باشد و از سوى ديگر در حوزه مديريت خود، روابط انسانى بهترى ايجاد كند.

مى توان به طور خلاصه روابط انسانى را شامل برانگيختن افراد به منظور ايجاد همكارى سازنده و مفيد دانست.

مديران بايد به ارزش شخصيت كاركنان ايمان عميق داشته باشند و اين ايمان و اعتقاد پايه و اساس ايجاد روابط انسانى در محيط از سوى مديريت است. درواقع مى توان گفت اعتقاد به ارزش ديگران به منظور ايجاد محيطى كه در آن هر فرد به شخصيت ديگران احترام بگذارد ضرورى است. در چنين محيطى افراد احساس ارزشمندى مى كنند و بى تفاوتى و خودخواهى ريشه كن شده و به جاى آن، افراد با عشق و علاقه به سازمان و كار خود نگاه مى كنند و بدين سان كارايى و اثربخشى نمود مى يابد.

* روابط انسانى در منابع اسلامى

درقرآن كريم در زمينه روابط انسانى هشدارهاى متعددى وجود دارد از جمله:

سوره حجرات، آيه ۱۱: اى اهل ايمان! هرگز نبايد قومى قوم ديگر را مسخره و استهزا كند (شما چه مى دانيد) شايد آن قوم كه مسخره مى كنيد بهترين مؤمنان باشند.

در نهج البلاغه مى خوانيم: آگاه باشيد، بيناترين ديده ها ديده اى است كه نظرش در خير و صلاح باشد. آگاه باشيد، شنواترين گوش ها گوشى است كه پند و اندرز را حفظ كرده و آن را بپذيرد.

بنابراين مهارت انسانى يعنى قابليت برقرارى ارتباط با عقايد و احساسات ديگران تا با دريافت مطلوب و ايجاد ارتباط از سوى ديگران خوى اجتماعى بودن در او پرورش يابد.

* عوامل ايجاد و تحكيم روابط انسانى

عوامل بسيارى در ايجاد و تحكيم روابط انسانى دخيل هستند، از جمله:

۱- جو اعتماد و اطمينان

۲- دوستى، محبت، دوست داشتن و ارزش قائل بودن براى افراد

۳- احساس آزادى بيان، افكار، عقايد، نقطه نظرات و پيشنهادات

۴- احساس همبستگى بين مدير و طرف ديگر ارتباط

۵- شركت در تصميم گيرى ها و احساس وجود كردن

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان