*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

بازنشستگان و قوانين جديد


 

ايران = دوم آذرماه 1386

معاون امورمجلس وزارت رفاه وتأمين اجتماعى وعده داد

بازنشستگى۸۴ هزار كارمند با ۲۵ سال سابقه

• درمدت ۳ سال ۴۰ هزار نفر از كاركنان آموزش و پرورش و۴۴ هزار نفر از ساير دستگاه هاى اجرايى با ۲۵ سال سابقه بازنشسته مى شوند

• امسال وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى در حدى كه اعتبار داشته باشند مى توانند متقاضيان را بازنشسته كنند

•بانوان شاغل به شرط داشتن حداقل۲۰سال سنوات قابل قبول مى توانندبا استفاده ازحداكثر۵سال سنوات ارفاقى بازنشسته شوند

• همه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى بايد براى اجراى اين قانون در سال ۸۷ اعتبار مورد نياز را در بودجه خود پيش بينى كنند

گروه اجتماعى- معاون امور مجلس وزارت رفاه و تأمين اجتماعى از ابلاغ آئين نامه اجرايى قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت به دستگاه هاى اجرايى خبر داد.

على كاميار در گفت وگو با خبرنگار ايران با اعلام اين مطلب گفت: بر اساس اين قانون در مدت سه سال ۸۴ هزار نفر از كاركنان رسمى، پيمانى و قراردادى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى با ۲۵ سال سابقه بازنشسته مى شوند.

وى افزود: از اين تعداد ۴۴ هزار نفر از وزارت آموزش و پرورش و ۴۰ هزار نفر ديگر هم از ساير دستگاه هاى دولتى مشمول قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت مى شوند.

معاون امور مجلس وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با بيان اين كه آئين نامه اجرايى اين قانون هفته گذشته به همه دستگاه هاى دولتى ابلاغ شده است، درباره اجراى آن در سال جارى گفت: امسال وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى در حدى كه اعتبار داشته باشند مى توانند كاركنانى را كه درخواست كتبى براى استفاده از بازنشستگى پيش از موعد مى دهند بازنشسته كنند اما براى سال ۸۷ بايد اعتبار مورد نياز براى اين كار را در بودجه خود پيش بينى كنند. كاميار افزود: همچنين بانوان شاغل نيز به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سنوات قابل قبول مى توانند با ارائه درخواست كتبى و موافقت دستگاه متبوع خود با استفاده از حداكثر پنج سال سنوات ارفاقى بازنشسته شوند.

وى درباره پرداخت پاداش پايان خدمت اين گروه از شاغلان اظهار داشت: كاركنانى كه امسال بر اساس اين قانون بازنشسته شوند مى توانند پاداش پايان خدمت خود را به صورت نقدى از دستگاه متبوع خود دريافت كنند و براى سال آينده هم به طور قطع هر وزارتخانه يا دستگاه اجرايى بايد اعتبار اين بخش را در بودجه خود لحاظ كند.

وى درباره جذب برخى از اين بازنشستگان بوسيله وزارتخانه ها گفت: وزارتخانه ها و دستگاه دولتى مى توانند در چارچوب ضوابط و مقررات و با كسب مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع نيروى انسانى رياست جمهورى اين افراد را دوباره جذب كنند.

كاميار اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت را فرصتى براى اشتغالزايى نيروى جوان كشور و همچنين استفاده از تجربيات كاركنان بازنشسته براى دستگاه هاى اجرايى عنوان كرد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان