حقوق بازنشستگي- از كار افتادگي – مستخدمين زن بازنشسته

بخشنامه شماره 105/ 2776 مورخ 28/6/79

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت:

1- حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا وظيفه وراث براي مستخدمين زن بازنشسته و از كارافتاده كه به جهت استفاده از حقوق وظيفه شوهر متوفي از حقوق بازنشستگي يا از كار افتادگي خود انصراف نموده اند يا استفاده از حقوق اشتغال، حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه ازكارافتادگي، مانع استفاده از حقوق وظيفه وراث ( به ميزان سهم آنان ) گرديده است ، با ارائه تقاضاي كتبي به موسسه متبوع از تاريخ 1/1/79 برقرار مي شود.

2- از تاريخ 1/1/79 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري در هر مورد كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه تعيين و برقرار بازنشستگي جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده يا مي شود قابل پرداخت است .

3- كمك هزينه عائله مندي موضوع ماده 3 قانون به همسر دائمي مستخدميني كه تا تاريخ 1/1/79 فوت شده يا از اين تاريخ ببعد فوت شوند از تاريخ ياد شده و يا از تاريخ فوت قابل پرداخت است. آن دسته از مستخدمين زن كه متكفل مخارج فرزندان و شوهر از كارافتاده خود هستند و از كمك هزينه عائله مندي استفاده مي نمايند، در صورت فوت ، كمك هزينه عائله مندي آنان به شوهر از كارافتاده قابل پرداخت مي باشد.

4- ازدواج مجدد همسر دائمي مستخدم متوفي موجب قطع حقوق وظيفه و يا كمك هزينه موضوع بند 3 نخواهد بود و حقوق وظيفه عيال دائمي مستخدمين متوفي كه به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاريخ1/1/79 با محاسبه افزايش هاي به عمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار مي شود.

5- وارث اناث وظيفه بگيري كه برقراري حقوق وظيفه آنان به استناد بند ج ماده 86 قانون استخدام كشوري صورت گرفته است در صورت ازدواج حقوق وظيفه آنان قطع نخواهد شد و چنانچه حقوق وظيفه و مستمري … مصوب 2/10/63 به جهت تمكن مالي و يا ازدواج قطع شده باشد برقراري حقوق وظيفه مجدد در مورد آنان از تاريخ 1/1/79 بلا مانع است .


>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان