اهداف

1-1- ارتقاء مشاركت زنان در فعاليتهاي صنعت برق كشوروآگاه سازي وتوجيه مديران عامل شركتها

2-1- تبيين جايگاه و شرح وظائف مشاوران امور زنان در شركتهاي تابعه

3-1-جامعيت تصميم سازيها و تصميم گيري هاي مديريتي شركتها از بعد مسائل ، مشكلات ونيازمنديهاي زنان مشاغل

4-1- تسهيل دراجراي قوانين ، مقررات و برنامه هاي ابلاغ شده از سوي دولت در خصوص زنان

5-1- تدوين برنامه ها و راهكارهاي مناسب جهت گسترش مشاركت زنان در برنامه ها و فعاليتهاي وزارت نيرو>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان