*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

سرطان پستان شايع‌ترين بدخيمي در زنان ایرانیدر مطالعه‌اي مبني بر محاسبه بار بيماري‌ها و آسيب‌های بیماری‌ها مشخص شد که بروز و مرگ‌و‌‌مير سرطان‌هاي زنان در ايران کمتر از سایر کشورها در منطقه مديترانه شرقي است.

دکتر فريد ابوالحسني، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، در خصوص این مطالعه که در کنگره سرطان‌هاي زنان در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مطرح شد، گفت: «سياستگذاران و مديران هر جامعه‌اي براي ايجاد سلامت و توزيع برابر آن در ميان مردم، نيازمند شاخص‌هايي هستند که بتوانند بار ناشي از بيماري‌ها و آسيب‌ها را در جامعه به گونه‌هاي ملموس براي آن‌ها بيان کنند.»

وي با اشاره به اين‌که واحد DALYS داراي اين ويژگي است، افزود: «مجموع عمر از دست رفته در نتيجه مرگ زودرس به علاوه زمان سپري‌‌شده توأم با ناتواني و معلوليت در بار بيماري‌ها يا سال‌هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس يا ناتواني (DALYS) به صورت یک کميت براي هر بيماري و آسيب نشان داده مي‌شود.»

دکتر ابوالحسني، در خصوص روش اجراي اين تحقيق اظهار داشت: «مطالعه بزرگي با عنوان محاسبه بار بيماري‌ها و آسيب‌ها و عوامل خطر آن‌ها از سال 1382 در معاونت سلامت وزارت بهداشت آغاز شد و اين پژوهش، بخشي از مطالعه مزبور است که در اين طرح، روش خاصي براي مدل‌سازي سرطان‌ها در جمعيت در نظر گرفته شد و نرم‌افزار ويژه‌اي براي اين کار طراحي گرديد.» وي در خصوص نتايج حاصل از اين تحقيق گفت: «سرطان پستان اولین، سرطان گردن رحم نهمين، سرطان رحم يازدهمين و سرطان تخمدان دوازدهمين عامل ايجاد سال‌هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس يا ناتواني به ازاي هر هزار نفر به علت سرطان در جمعیت زنان ايراني است.»

همچنين سال‌هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس يا ناتواني به علت سرطان‌هاي زنان به ازاي هر هزار نفر جمعيت زنان ايراني معادل 27 درصد است که از منطقه مديترانه شرقي 72/0 و از جهان 95/1 کمتر است. دکتر ابوالحسني در پايان افزود: «توجه به سرطان‌هاي مربوط به زنان به دليل نتايج حاصل از مجموع عمر از دست رفته در نتيجه مرگ زودرس از اهميت خاصي برخوردار است و به همين علت، محاسبه بار ايجاد‌شده توسط آن‌ها و تعيين سهم اين بار از کل بار ايجاد‌شده توسط مجموعه سرطان‌ها در ايران، برنامه‌ريزان را قادر مي‌سازد که منابع را به نحو متناسبي توزيع نمايند و بتوانند ميزان پيشرفت برنامه‌‌هاي مبارزه را به صورت عملي و مؤثر ارزيابي کنند.»

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان