*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

زنان مانند مردان، از كل دارايى همسران خود ارث مى برندايران = چهارشنبه 28 آذرماه 86

يك فوريت اصلاح - برخى از مواد قانون مدنى تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به يك فوريت طرح ارث برى زن از كل دارايى همسر پس از فوت رأى مثبت دادند.

نمايندگان با يك فوريت اصلاح مواد ۹۴۶ ، ۹۴۷ و ۹۴۸ قانون مدنى مبنى بر اين كه زوجين از همه اموال يكديگر ارث مى برند، ليكن زوجه مستحق دريافت قيمت عرصه اعيانى و اراضى است و هرگاه ورثه از اداى قيمت عرصه اعيانى و اراضى امتناع كند زن مى تواند حق خود را از عين استيفا كند با ۱۱۷ رأى موافق و ۳۳ رأى مخالف، رأى مثبت دادند اما دو فوريت آن با ۱۱۴ رأى موافق و ۴۹ رأى مخالف، رأى نياورد. كريم شافعى نماينده مجلس شوراى اسلامى درباره اين طرح دو فوريتى، گفت: زنان ايرانى در حال حاضر فقط از اعيانى ارث مى برند، در نتيجه وقتى شوهرشان فوت مى كند دست شان از اموال شوهر كوتاه است. وى افزود: برخى معتقدند كه اگر زن از شوهر، فرزند داشته باشد مى تواند از قيمت عرصه اعيانى و اراضى ارث ببرد اما قانون مدنى اجازه اين كار را نمى دهد.

شافعى تصريح كرد: پس از فوت شوهر، زن قدرت مالى خود را عملاً از دست مى دهد، بنابراين اميدواريم نمايندگان با توجه به نظر مثبت شوراى نگهبان و همچنين فتواى برخى مراجع عظام تقليد، به اين طرح دوفوريتى رأى بدهند. همچنين سيدمحمود مدنى بجستانى نماينده گناباد در مجلس شوراى اسلامى در مخالفت با اين طرح دوفوريتى، گفت: رعايت حقوق زنان و آن چه در شرع آمده را نمى توان انكار كرد، اما در هر موردى بايد نظر شرع را جويا شد. وى اظهار داشت: در يك مسأله مهمى كه همه خانواده ها با آن در ارتباط هستند با يك طرح دوفوريتى، مجلس را در موضعى قرار ندهيم كه علما و مراجع فتاوايى بدهند و موجب بى اعتبارى و نزول شأن مجلس شوند. مدنى بجستانى افزود: برخى از علما و مراجع نظرشان مخالف اين امر است.

حق شناس نيز به عنوان موافق اين طرح دوفوريتى، گفت: از نظر شرعى وقتى نماينده شوراى نگهبان خود در جلسه علنى حضور دارد و پس از تصويب اين طرح به شوراى نگهبان مى رود، بايد برخى نكات شرعى را مورد بررسى قرار داد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان