*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (7 مهرماه 1386)همشهري

تاريخ : شنبه 7 مهرماه 1386

رئيس جمهوري قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت را براي اجرا ابلاغ كرد

ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت

بنابراين گزارش، در ابلاغيه دكترمحمود احمدي نژاد به وزارت رفاه و تامين اجتماعي آمده است:

قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، جهت اجرا، ابلاغ مي شود. براساس ماده واحده اين قانون، به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت 3 سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمات قابل قبول داشته باشند با حداكثر 5 سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته كند.

پاداش پايانخدمت اين قبيل كاركنان براساس 30 سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم 20 سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان 5 سال خواهد بود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت كنند. اعتبار موردنياز براي سال هاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و تامين خواهد شد.

همچنين سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره "1" تامين و به صندوق هاي مذكور پرداخت خواهد شد. اين قانون تصريح مي كند: شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي توانند صرفا با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته كنند. كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي شوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته درنظر گرفته شده است بهره مند خواهند بود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان