*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (25 شهريور 1386)همشهري

تاريخ : يكشنبه 25 شهريور 1386

سخنگوي دولت خبر داد

سخنگوي دولت از ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از سوي رئيس جمهوري خبر داد.

غلامحسين الهام با اعلام اين مطلب افزود:

طبق ماده واحده اين قانون، دولت اجازه دارد ظرف مدت 3 سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند، با حداكثر 5 سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته كند.

به گزارش سايت اطلاع رساني دولت، وي با بيان اين كه پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس 30 سال پرداخت خواهد شد، افزود:

حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم 20 سال و حداكثر سنوات ارفاقي آنان 5 سال خواهد بود كه پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

سخنگوي دولت درباره منبع تامين مالي اجراي اين قانون گفت: دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت كنند و اعتبار موردنياز براي سال هاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و تامين خواهد شد.

الهام درباره وضعيت بازنشستگي پيش از موعد كاركنان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، افزود: براساس تبصره "3" اين قانون، شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي توانند صرفا با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته كنند.

سخنگوي دولت وضعيت بازنشستگي پيش از موعد اين دسته از كاركنان دستگاه هاي دولتي را مشابه ديگر كاركنان دانست و افزود: كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي شوند، از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته درنظر گرفته شده است، بهره مند خواهند بود.

به گفته وي آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ر يزي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان