*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

هفت راز زنان موفق در مديريت

نخستين راز موفقيت. افراد موفق قدر مشاوره،‌ حامي ، رهبر خوب و يا مربي را مي دادنند

دومين راز موفقيت.افراد موفق مي دانند كه چگونه نمود فيزيكي خويش را افزايش دهند.

سومين راز موفقيت.افراد موفق مي دانند كه چگونه شبكه اي مؤثر بگسترانند.

چهارمين راز موفقيت.افراد موفق آموخته اند كه ارتباطات مؤثري برقرار نمايند.

پنجمين رازموفقيت.مردم موفق مي دانند كه چگونه ميان كار و امور خانوادگي تعادل ايجاد نمايند.

ششمين راز موفقيت. افراد موفق مي دانند چه وقت تصميم هوشمندانه بگيرند.

هفتمين راز موفقيت.افراد موفق سياست هاي سازمان خود را درك مي كنند.


>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان